Cổ đông là gì? Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông là gì? Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Sự hội nhập kinh tê của ngày hôm nay thì sự hình thành nhanh chóng của công ty, nhóm công ty hay công ty đa quốc gia đã không còn là điều quá xa lạ đối với chúng ta nữa rồi. Hình thức của những công ty cổ phần được cho là phổ biến nhất thì sẽ có nhiều ưu việt. Vậy bạn có biết cổ đông là gì chưa?

Hãy cùng với Nguontaichinh.com đi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong bài viết dưới đây bạn nhé!

Cổ đông là gì?

Cổ đông là gì?

Cổ đông là gì?

Cổ đông chính là thành viên ở trong công ty cổ phần sở hữu những cổ phần của doanh nghiệp. Trong đó thì các cổ đông có thể là những cá nhân hoặc những tổ chức.

Ở trong phạm vi số vốn mà các cổ đông góp vốn vào công ty thì cổ đông phải chịu toàn bộ trách nhiệm các vấn đề liên quan đến tương ứng với những khoản nợ và nghĩa vụ của các tài sản khác của doanh nghiệp.

Có những loại cổ đông nào

Có những loại cổ đông nào

Có những loại cổ đông nào

Hiện nay, luật doanh nghiệp đã chia cổ đông thành 3 loại chính tương ứng với các loại cổ phần gồm có:

 • Cổ đông sáng lập

Là một loại cổ đông sở hữu ít cổ phần phổ thông và ký tên ở trong danh sách cổ đông sáng lập những công ty cổ phần. Nói theo một cách khác thì những cổ đông sáng lập chính là những người ban đầu đứng ra để góp vốn và thành lập công ty cổ phần, sở hữu được những cổ phần phổ thông đầu tiên ở trong công ty cổ phần.

Công ty cổ phần mới thành phải phải có được ít nhất là 03 cổ đông sáng lập. Và những cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất là 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán bán ở tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

 • Cổ đông phổ thông

Công ty cổ phần thường phải có cổ phần phổ thông và người sở hữu cổ phần phổ thông là những cổ đông phổ thông.

 • Cổ đông ưu đãi

Giống với các loại cổ phần ưu đãi thì có các loại cổ đông ưu đãi sau đây:

 • Cổ đông ưu đãi biểu quyết: Đây là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn là so với cổ phần phổ thông. Các số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ do công ty quy định.

Chỉ có những tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập mới được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày mà công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khoảng thời gian đó thì cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

 • Cổ đông ưu đãi cổ tức: Là loại cổ đông sở hữu cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn khi so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hay là mức ổn định hàng năm.
 • Cổ đông ưu đãi hoàn lại: Chính là cổ đông sở hữu những cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo đúng như yêu cầu của người sở hữu hay theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi được hoàn lại.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi khác bởi Điều lệ công ty quy định.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

 • Cổ đông phổ thông:

-Cổ đông phổ thông sẽ có những quyền sau:

 • Tham dự và phát biểu ở trong những Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc là thông qua đại diện theo như uỷ quyền hoặc là theo hình thức khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định. Mỗi một cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết.
 • Nhận cổ tức với mức theo như quyết định của Đại hội cổ đông
 • Ưu tiên mua cổ phần mới khi chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông ở trong công ty.
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác và trừ trường hợp quy định tại khoản 03 Điều số 119khoản 01 Điều số 126 của Luật doanh nghiệp.
 • Xem xét và tra cứu, trích lục những thông tin ở trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi những thông tin không được chính xác.
 • Xem xét và tra cứu cùng trích lục hoặc có thể sao chụp Điều lệ của công ty, biên bản họp của Đại hội cổ đông và những nghị quyết Đại hội cổ đông.
 • Lúc công ty giải thể hoặc bị phá sản và được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần ở công ty.

-Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được thể hiện như sau:

 • Thanh toán đầy đủ và đúng với thời hạn số cổ phần đã cam kết mua: Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức. Trừ trường hợp đã được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Nếu như trường hợp có một cổ đông nào đó rút một phần hoặc là toàn bộ vốn của cổ phần đã góp trái với quy định thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên quan đến và chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong một phạm vi có giá trị cổ phần đã bị rút và những thiệt hại xảy ra.
 • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Chấp hành các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
 • Thực hiện những nghĩa vụ khác theo như quy định của Luật doanh nghiệp và những Điều lệ của công ty.
 • Cổ đông sáng lập

-Cổ đông sáng lập sẽ có những quyền như cổ đông phổ thông trừ quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông.

 • Những cổ đông sáng lập sẽ phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất là 20% tổng số các cổ phần phổ thông được quyền chào bán ở tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì những cổ đông sáng lập sẽ có quyền chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho những người không phải là cổ đông sáng lập nếu như được sự chấp thuận của Đại hội cổ đông.
 • Những hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập sẽ được bãi bỏ sau thời hạn là 3 năm kể từ ngày mà công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Cổ đông sáng lập có nghĩa vụ giống như cổ đông phổ thông.

 • Cổ đông ưu đãi

-Cổ đông ưu đãi sẽ có những quyền sau đây:

 • Cổ đông sở hữu những cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền như biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, các quyền khác như là cổ đông phổ thông và trừ trường hợp Cổ đông sở hữu những cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.
 • Cổ đông sở hữu những cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền: Sẽ nhận cổ tức theo đúng quy trình, nhận phần tài sản còn lại tương ứng đối với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty. Sau khi công ty đã thanh toán xong hết các khoản nợ, Cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc là phá sản. Các quyền khác như là cổ đông phổ thông, cổ đông sở hữu được cổ phần ưu đãi cổ tức không có biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị và các Ban kiểm soát.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ có các quyền khác giống như cổ đông phổ thông và trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

-Cổ đông ưu đãi cũng có các nghĩa vụ giống như cổ đông phổ thông.

Chuyên mục Kiến thức kinh tế – Nguontaichinh.com mong rằng thông qua bài viết trên các bạn có thể hiểu thêm về cổ đông cũng như những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông. Bạn còn điều gì thắc mắc thì xin hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *